Poświadczenie szlachectwa z dn. 8 maja (jul.) 1582 r.
wydane zgodnie z II Statutem Litewskim przez miejscową szlachtę,

opublikowane w 1912 r. w zbiorze ksiąg sądowych mińskich z 1582 r.

Nr 82. Świadectwo szlacheckiego pochodzenia Sebastiana Stanisławowicza

Roku pańskiego 1582, miesiąca maja ósmego dnia.
Przede mną Janem  Wojną Epimachem, podstarościm Mińskim,
stawili się osobiście ich miłości panowie szlachta powiatu Mińskiego,
to jest pan Augustyn Bogdanowicz,
pan Stanisław ...
Pan Stanisław Michałowski i
Mikołaj Stanisławowicz,
zeznali to,
iż bojarzyn jego miłości pana wojewody Wileńskiego Michajło Chwiedkiewicz 
przyganił Sebastianowi Stanisławowiczowi, 
jakoby on nie był szlachcicem, ale on jest szlachcicem,
i sobie za powinowatego i za brata tego Mikołaja Stanisławowicza,
iż wszak ty jesteś szlachcic uczciwy i dobrze w powiecie Mińskim osiadły brat nasz.
Które to zeznanie ich miłości do ksiąg grodzkich Mińskich jest wpisane.№ 82. Удостоверение о шляхетском происхождении Себастьяна Станиславовича

Року пк (1582), месяца мая осмого дня.
Передомною Яном Войною Епимахом, подстростим Менъским,
ставшы обличне их милост панове шляхта повету Менъского,то естъ
пан Авкгуштын Богданович,
пан Станислав ...
пан Станислав Михаловский и
Миколай Станиславович,
сознали то, иж дей боярын эго мл. пана воеводы Виленского Михайло Хведкевич <br>приганил Себастьяну Станиславовичу, акобы он не был шляхтич,
але дей он есть шляхтич, и собе за повиноватого и за брата того Яна Станиславовича,
иж дей ты шляхтич учъстивый и добре в повете Менъским оселый брат нашъ.
Которое сознанъе их милости до книг кгродских Менъских зєаписано естъ.

zdigitalizował i przetłumaczył
Stanisław Jan Plewako