Roku Tysiąc Osiemset Czwartego miesiąca
Marca Trzydziestego Dnia

Na sądach Jego Imperatorskiej Mości Ziemskich Powiatu Mińskiego przed nami Kazimierzem Piottuchiem sędzią, Danielem Krassowskim i Józefem Obrąpalskim Podsędkami, urzędnikami ziemskimi tegoż powiatu stanąwszy osobiście Patron Wielmożny Jegomość Pan Tomasz Olewiński Komornik Mozyrski trzyletni prawa zapis od Wielmożnego Jegomość Pana Mikołaja Plewaki Rotmistrzewicza Mińskiego za braci swoich rodzonych Tadeusza letniego i Jakuba małoletniego Plewaków ewikcjonalnie piszący się na rzecz w śrzedzinie [w środku] wyrażona i warunki w nim opisane Wielmożnemu Jegomość Panu Markowi Baranowskiemu Rotmistrzewiczowi Słonimskiemu wydany do akt podał. Który wpisujący się w Księgi Wieczyste Ziemskie Powiatu Mińskiego ma wyraz następny:

Ja Mikołaj Plewaka Rotmistrzewicz Miński za braci moich rodzonych Tadeusza letniego Jakuba małoletniego Plewaków evietionaliter piszący się, wszystkim niżej opisanym obowiązkom przyrzekając wyznaczam tym moim dobrowolnym Prawem Zapisem Wielmożnemu Jegomość Panu Markowi Baranowskiemu Rotmistrzewiczowi Słonimskiemu danym na to, iż dobra dziedziczne Busławicze[1] zowiące się, w Guberni Mińskiej Powiecie Boryseńskim położone w aktualnym naszym rządzeniu i dziedziczeniu zostające, w tenutę arendowaną wypuścić postanowiwszy, a z nich wiele intraty z dymów pryhonnych[2] wypada taksując dzień każdy po groszy dwadzieścia srebrem na osobliwym przeze mnie sporządzonym inwentarzu wyspecyfikowanych jak wiele każdy poddany odsłużyć powinien, których dni wynosić na rok dwa tysiące sto oraz za siano rubli srebrnych czterdzieści oraz za karczmę propinacyjną na trakcie mińskim stojącą w woli Wielmożnego Posesora ją oddając utrzymania szynkarza lub od siebie ustanowienia innego czyli ta własnego u jej dania szynku, za którą kładzie się każdorocznie po złotych sto dwadzieścia, za przerąbanie nowych pasiek, ogrody i inne użytki złotych dwieście trzynaście groszy dziesięć, na każdy rok wynosi w ogóle po złotych polskich dwa tysiące, a na lat trzy za sześć tysięcy złotych ugodziłem się, i całą ta sumę za lat trzy w gotowym groszu do rąk moich w zupełności przyjąwszy zapłaty onej kwituję. Majętność Busławicze ze wszelkim zabudowaniem dwornym i gumiennym, gruntami, sianożęciami, ogrodami wszelkiego gatunku, wygonami, trzebieżami, z wolnym przy brzegach zmian przejściem, pasiek nie zachodząc we …. Puszczy i nie psując towarnego drzewa, z zasiewem żytnim, którego beczek osiem i pół, samym czołem wysiano, i jarzynnym na usiew zostawującym się, to jest:
pszenicy miary komisyjnej dawnej polskiej każda po garcy osiemnaście ośmin pięć, 
jęczmienia takiejże miary beczkę jedną i pół,
owsa beczek dziesięć,
grochu ośmin pięć,
bobu ośminę jedną,
konopi ośmin cztery, 
siemienia lnianego ośmin jedną i pół
in fundo
zostawującym się z bydłem różnego rodzaju i sprzętem gospodarskim, z wsiami Zahorjem[3] i Zalesiem oraz w Olchowcu[4] jednym poddanym ku posłudze busławskiej należnym ze wszelką ich ludnością i przed każdym specifice w linii wpisaną powinnością nic z nich nie wyłączając w trzechletnią arendowaną posesję   tysiąc osiemset czwartego roku apryla jedenastego poczynającego się a roku tysiąc osiemset siódmego tegoż miesiąca i dnia kończyć się powinno, nieraz wzmienionemu Wielmożnemu Jegomość Panu Baranowskiemu wypuszczam i postępuję przez woźnego Jego Imperatorskiej Mości urzędownie podaję, warując to sobie jeśliby w ciągu tej posesji na dziedzictwo komu pomieniona majętność Busławicze wyprzedać nadarzył się projekt, na ten czas Jegomość Pan Marek Baranowski potrąciwszy za roczną posesję dwa tysiące złotych polskich resztę kapitału to jest cztery tysiące z procentem od dwóch tysięcy tylko, a jeśliby po dwóch leciech upłynnionych posesji wyprzedaż pomienionej majętności została, sam tylko kapitał restujący dwa tysiące złotych bez procentu przyjąć obligowanym będzie, a posesję czy to po roku czy po latach dwóch bez żadnych pretensjów do naszego dzierżenia powrócić, na mocy za tym niniejszego arendowanego prawa zapisu Wielmożny Jegomość Pan Marek Baranowski Rotmistrzewicz Słonimski tym majątkiem jako arendowany posesor rządzić, dysponować, poddanych do powinności używać, i aż do zamierzonego posesji terminu wszelkich pożytków wynajdować wolen i mocen jest, w czasie kończącej się arendowanej posesji majętność Busławicze z żytem przy widzu ode mnie zasłać się mającym w takiejże wielości zasianym zbożem jarzynnym na usiew wiosenny wedle powyższej specyfikacji zostawić /…./ bydłem i sprzętem gospodarskim oraz tym wszystkim, co jest w inwentarzu spisanym nie roszcząc żadnych pretensjów, do posesji naszej powrócić obowiązanym będzie, a za niewysługę zakładane monarsze podatki, za takich tylko któryby w stanie nie byli zapłacenia bonifikować będą, a w czasie dzierżenia że żadnej przeszkody czynić nie mam, najsolenniej asekuruję się i zabezpieczam. Wydawszy te moje Arendowne Prawo przy uproszeniu Wielmożnych Ichmościów Panów Pieczętarzów własną mą ręką napisane podpisuję. 

Pisan roku roku tysiąc osiemset czwartego aprila dziewiątego dnia 

U tego trzyletniego Arendownego Prawa podpis aktora poniżej świadectwa pieczętarzy, a na marginesie dopisek z podpisem także aktora następnie jej wszystko wyraża: 

Które to trzyletnie Arendowane Prawo za podaniem onego przez wyż wyrażoną osobę do akt, jest do ksiąg wieczystych powiatu mińskiego przyjęte i wpisane.

Jozafat Iwanowski, Ziemski Powiatu Regent


[1] Bucławicze (54o12'N 27o43'E) – Słownik_Geograficzny Tom_XV_cz.1 str. 254
[2]
dymy pryhonne – gospodarstwa chłopskie zobowiązane do świadczenia powinności pańszczyźnianych
[3]
Zahorje (1-4) – Słownik_Geograficzny Tom_XIV str. 282 
[4] Olchowiec – Słownik_Geograficzny Tom_VII str. 449

źródło: Akta Ziemskie Mińskie za 1804 r.
NAIB F. 686 op. 1 teczka 70
odnalazł Leonid A. Benedyktowicz
przepisał, przypisy i mapę dodał Stanisław J. Plewako
opubl. 2015-11-23