Inwentarz zespołu (zbioru) Archiwum Roskie Korespondencja
Sygn:XXXVII/45, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
http://www.archivesportaleurope.net/pl/

1822 Januar 13go list Wielmożnego Józefa Plewaki
do Jaśnie Wielmożnej Hrabini Potockiej
z uwiadomieniem o wyniesionym przez Olędzkich
przeze mnie z Mińska pisany
Jaśnie Wielmożnej Jejmości Pani Potockiej
Hrabini i Pułkownikowej Wojsk Polskich
Jaśnie Wielmożnej Pani Dobrodziejce
---------------------------------------
w niebytności
w Rosi plenipotent otworzy

Jaśnie Wielmożna Pani Dobrodziko,

Pozew od Olędzkiego w dopominku jakoby należnych od Pani Dobrodziki 40,000 złotych pod niewiadomość moją w Iwieńcu podanym został. Tymże zapozwem pozwany jestem wespół z Wielmożnym Jakubem Plewaką o aprobatę aresztu. W dowodzie mojej niewiadomości pierwszy raz  skondemnowany zostałem. Również pierwsza kondemnata(2) z Jaśnie Wielmożną Panią Dobrodziką zakroczyła. Lecz podług mojego zdania pierwsza kondemnata pod niewiadomość uzyskana nic stanowić nie będzie, trzeba tylko ażeby Jaśnie Wielmożna Pani plenipotenta zesłała dla zamienienia od siebie adwokata, któryby wyniósł pozew o podniesienie pierwszej kondemnaty i o odesłanie sprawy na rozwiązanie  do tego powiatu, gdzie Roś leży
czy też gdzie majątek ewikcji(3) uległy za dług może być najniesprawiedliwsz y Olędzkiego ma swoje położenie, bowiem sumy u nas przyaresztowane z innego wcale zgoła wynikłe odpowiedzi ulegać w stosunku do praw nie mogę gdy jest nieruchomy majątek osiadłość reprezentujący. -
Z mojej strony o podniesienie konwikcji wynoszę zapozew wymieniając to że o pozwach po Jaśnie Wielmożną Panią i mnie wyniesionym nie wiedziałem na czym punkta do juramentu w temże zapozwie podaję, tedy, że interes z Jaśnie Wielmożną Panią, i jej  córką, ku rozpoznaniu nie należy Mińskiego powiatowego sądu lecz tam odesłany być powinien, gdzie majątek nieruchomy ma swoją egzystencję.


proszę obok tego doniesienia przyjąć wyrazy prawdziwego uszanowania
z jakim zawsze zostaję.

Jaśnie Wielmożnej Pani
Dobrodziki Najniższy Sługa
= Józef Plewaka
1822 Januaryj 13 z Mińska

P[ost] S[criptum]. Po napisaniu tego listu dowiaduję się, że podano drugi pozew chcąc mieć na tej kadencji znowu sprawę, więc natychmiast trzeba zesłać od Pani plenipotenta i razem od opiekunów córki Jaśnie Wielmożnej Pani, aby mieć odpowiedni terminowy pozew. Ku temu poinformowany jestem, że za pozwem zaocznym przed upływem 6. niedziel kondemnatę Olędzki zyskał, więc zły przyniósł rok nowy.


Jaśnie Wielmożnej Jejmości Pani Potockiej
Hrabini i Pułkownikowej Wojsk Polskich
Jaśnie Wielmożnej Pani Dobrodziejce
---------------------------------------
w niebytności w Rosi plenipotent otworzy
                 
Jaśnie Wielmożna Pani Dobrodziko,
Pozwy przez Olendzkiego wynaszane odsyłam Pani. Stało się opieszałością plenipotenta naszego, iż nie wróczył Wielmożnemu Pisarzowi Żołendziowi jako proszonego od Pani, dla przesłania do Rosi, a przez to stało się, iż została uzyskaną na nas wszystkich kondemnata. Dopiero po nauce, umyślnym nie bawiąc czasu, odsyłam Jaśnie Wielmożnej Pani. Zechce Pani wraz przysłać plenipotenta dla wyniesienia terminowej żałoby. Inaczej może skonwinkować w Mińsku, i nie w miejscu, że nie w tym niewinienem, iż pierwszy pozew nie był skomunikowany i że to nie z przyczyny naszej plenipotent przysłany od Pani na miejscu nabierze wiadomość i Panią przekona, a prócz tego, tenże adwokat od nas obydwu ugodzony rocznie, był się wydalił na eksdywizję, nie wróczywszy ani Wielmożnemu Pisarzowi pozwu Pani, ani Naszego, i takim sposobem naraził na expensik.
Przy tym przypominając względem Pani w liście pierwszym objęte prośby zostaję z Najwyższym uszanowaniem.
Jaśnie Wielmożnej Pani Dobrodziki
Najniższym Sługą Jakób Plewaka

1822 Roku Stycznia 15 dnia
Nowinki
---------------
1). Pani Dobrodziko = Pani Dobrodziejko, zwrot grzecznościowy używany w tej formie
2). kondemnata - w dawnym prawie polskim: wyrok skazujący wydawany zaocznie
3). ewikcja - sądowe pozbawienie kogoś prawa własności rzeczy nabytej prawnie na rzecz kogoś innego>
4). jurament - zaprzysiężenie
5). Nowinki - folwark w którym stał dwór Jakuba Plewaki, o 4 km na płd.-zach. od Iwieńca

dokument wskazała Honorata Dadas, kopię zakupił Norbert Konarzewski,
odpis wykonał Stanisław J. Plewako, korygował Adam A. Pszczółkowski