VUB RS F80-37
pergamin o sygnaturze VUB RS F80-37 z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego
https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/islandora/object/atmintis:VUB01_000348456#00001

Stanisław August  z Bożej Łaski Król Polski,  Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki,
Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podlaski, Podolski, Inflantski, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski

Oznajmujemy tym Listem Wieczystym Przywilejem Naszym wszem wobec y każdemu z osobna komu o tym wiedzieć należy. Wychowani na Łonie Ojczyzny a Dziełem Najwyższej Opatrzności na Tron Polski wyniesieni zapatrujemy się z ukontentowaniem na rozkrzewioną w przeciągu Panowania Naszego młodzi krajowej edukacją, znajdując nie próżne troskliwości Naszej skutki, gdy mimo wszelkie obcych i domowych niespokojności zawady, zasilone protekcją Naszą nauki wzrost i przyzwoity w tej Rzeczypospolitej mieć poczęły szacunek z większym jeszcze usilności Naszej natężeniem po  zniesionym niedawno przez Bullę Ojca Świętego* cum Instituto Księży Jezuitów Zakonie tę istotną potrzebę utrzymania edukacji młodzi krajowej na Nas przyjąwszy Komisję Edukacyjną na Sejmie teraźniejszym z Pany Radami i Posłami Ziemskimi pod zwierzchnością i powagą Naszą ustanowiliśmy. Dobra zaś ante suppresunem instanti przez jezuitów dzierżone do Funduszu tejże Edukacji Narodowej należące na dochód wieczysty z nich płacić się mający Przywilejami Naszymi nadać umyśliliśmy takoż gdy urodzony Stefan Plewako Dzierżawca Kołoboryski chcąc otrzymać dziedzictwo folwarku Bukontyszki nazwanego w Księstwie Żmudzkim leżącego na sumę czterdzieści osiem tysięcy Złotych Polskich wieczyście na nim lokowaną od tegoż Kapitału procent wieczny półpiąta Złotego od Sta [tj. 4,5%] prawem teraźniejszym ustanowiony płacący submitował się i dla tej pewności ewikcją na własnych dobrach dziedzicznych Busławicze nazwanych w Województwie Mińskim leżących przez Dokument  Komisji Edukacyjnej dany i zapisawszy suplikował suplikował do Nas przez Panów Rad przy Boku Naszym przytomnych ażebyśmy onemu przywilej na przyrzeczony Folwark Bukontyszki cum Attinentijs wydać i przy posesji jego na wieczne czasy utwierdzić raczyli, My Król do wniesionej za nim prośby łaskawie się skłoniwszy niniejszym Listem i Wieczystym Przywilejem Naszym pomieniony Folwark Bukontyszki w Księstwie Żmudzkim sytuowany urodzonemu Stefanowi Plewakowi Dzierżawcy Kołoboryskiemu, jemu samemu, potomstwu obojga płci i o sukcesorom jego na wieczne czasy nadawamy przy dziedzictwie tegoż na zawsze zachowany utwierdzamy i ubezpieczamy mocą którego przywileju naszego urodzony Stefan Plewako Dzierżawca Kołoboryski namieniony tylekroć Folwark Bukontyszki ze wsiami także Bukotyszki, Korklany, Weynory, Gietowtyszki, Ringie, Zamłynie, Kiełpałyszki, Gomole, Baiawki i Wizginie nazwanymi  ze wszelkim folwarkami i wsiów zabudowaniem, z gruntami, lasami, sianożęciami, rzekami, stawami,  młynami, karczmami, arendami, z poddanymi obojga płci z czynszami, daninami i powinnościami onych  Cum omnibus Senisz attinentijs  utibus fructibus et utiltatibus- a bez żadnych excepcyi tak jako się ten folwark w swoich własnościach, obszernościach i ograniczeniach najduje i najdować się powinien w wieczystą posesję  offitione obejmować, trzymać, dzierżyć, używać tenże folwark komu chcąc dać, darować, przedać, zamienić, zapisać i wszelkich sobie stamtąd pożytków wynajdować bez żadnej od ......               
przepisał Zbigniew Wołocznik
Description
Title:          „Stanisław August z Bozey Łaski Król Polski Wielki Xiąże Litewski...” [Karaliaus Stanislovo Augusto privilegija] 
Date:          1774 07 12
Place:         Warszawa  
Format:      1 lap., 22 eilutės ; 34x58,5+9,5.
Topic:        Valdovų privilegijos
Language:  Polish
Shelfmark: F80-37 
ID:              VUB01-000348456
-------------------------------
*) 21 lipca 1773 papież Klemens XIV podpisał brewe Dominus ac Redemptor noster,
    rozwiązujące zakon jezuitów i likwidujące domy zakonne w Europie
opublikował 2013-01-15
uzupełnił o opis 2022-09-21
Stanislaw J. Plewako
ost. aktualizacja
2022-09-21