Kopia

Nr 5

List ode mnie Pawła Bartłomiejewicza Plewaki, dany synowi
memu Pawłowi Pawłowiczowi Plewace, na czwartą
część majętności mey leżącej i ruchomej nazwaney
Osowiec Luszniewszczyzna z przykupu Wielczkowską,
tak też w Puczynie i w Jurkowszczyźnie w Województwie
Mińskim leżące, które mam sobie nabyte i napotym
gdziebykolwiek wszelakim sposobem mógł nabydź,
tedy w każdej majętnosci mey tak w leżącey iako
ruchomey wszelakiey i w summach gotowych i
na długach będących we wszystkim czwartą część

synowi memu daię i zapisuię, pod wszelakiemi
warunkami i obowiązkami, w tym liście moim
wewnątrz szerzey i dostateczniey opisanemi - /Na
pierwszey  Stronicy Arkusza/

Pieczętarz ustnie
proszony do tego listu od JPana Pawła Plewaki
iako pisma nieumiejętnego przy pieczęci swey
własną ręką podpisał Rafałł Korzeniewski. Oczewisto
proszony pieczętarz od JPana Pawła Plewaki iako pisma
nieumiejętnego Jan Tomkowicz ręką swą ___________

Ustnie oczewisto proszony pieczętarz do tego listu
od osoby w liście mianowaney przy pieczęci ręką
podpisał Walenty Karpowicz ręką swą __ Ustnie oczewisto
proszony pieczętarz w liście mianowany Paweł Ciapiński