Tekst listu zastawnego Jana Kazimierza Kukiela na majątek Sebastinowszczyznę z dn.  24 marca 1680 r. w zamian za pożyczkę gotówkową małżonków Pawła Dominika Plewaki i  Zuzanny z Szaniawskich Plewakowej  (NARB F.319, W.2, S2546, ark.8) został dostosowany do współczesnego języka polskiego przez oczywistą zamianę wielkich liter na małe, częściową modernizację interpunkcji, podział tekstu na logicznie pełne części zdania i wprowadzenie objaśnień, w tym słowniczka użytych wyrażeń staropolskich.  Oryginalny tekst i jego transliteracja dostępne są też w pełnej wersji (pdf).

Ja Jan Kazimierz Kukiel, ziemianin Jego Królewskiej Mości z województwa połockiego i mińskiego,

czynimy wiadomo i zeznawam [=zeznaję] sam na siebie, tym moim listem dobrowolnym, zastawnym zapisem, komu by o tym wiedzieć należało, iż ku pilnej a gwałtownej mojej potrzebie wziąłem i pożyczyłem rękoma moimi własnymi, gotowej a rękodajnej [= danej do ręki] sumy to jest złotych polskich trzysta

u ziemian Jego Królewskiej Mości województwa mińskiego
u Jegomości Pana Pawła Dominika Pl
ewaki  i u samej Jejmości Pani Zuzanny Szaniawskiej Pawłowej Plewakowej,

w której wyp. pomienionej [=wymienionej] sumie zawiodłem i zastawiłem swą własną część nazwanej majętności [= majątku o nazwie] Trusowicz Budźkowskich
w województwie mińskim leżącej, mnie z równego działu od Ichmości Panów Braci moich rodzonych dostaną, a nam po dobrodziejach rodzicach sukcesive spadłą [= odziedziczoną],

którą za swą wyp. pomienioną [= wymienioną] część Trusowicz Budźkowskich Kukielowskich, ze wszystkimi, od mała do wiela przynależnościami, jako i samym siedlisku [=teren zamieszkania, osiedlenia] dwornym [=dworskim] i gumiennym [tu= „podwórze gospodarskie wraz z budynkami gospodarskimi”],
w ogrodach owosczowych [=warzywnych], w rolach kopnych [= podlegających uprawie, kopanych lub oranych do pulchnej ziemi] w sadach, w sadzawkach,
w lasach, borach, sianożęciach [= łąkach koszonych na siano] różnych poł
ożonych nad rzeką Konotopą i drugą rzeką Wiazynią będącymi, z wolnym wstępem do rzek dla łowienia ryb i bicia bobrów [=polowania na bobry]

na lat trzy po sobie idących, której zastawie rok poczyna w roku teraźniejszym tysiąc sześćset osiemdziesiątym w dzień świętego Jerzego święta rzymskiego według nowego kalendarza, a kończyć się ma w roku da Bóg przyszłym tysiąc sześćset osiemdziesiąt trzeciego
takowegoż [= tego samego] dnia świętego Jerzego według n
owego kalendarza,

na który to rok w dniu przydanie tego mego dobrowolnego zastawnego zapisu zarazem i to intromisja [=wprowadzenie w posiadanie] przez Jenerała w moc dzierżenia [= faktycznego władania] i w spokojne używanie od trzech do trzech za to do posesji [= dzierżawy, dawne, sjp.pwn] podajemy,

na którym expirowaniu [=wygaśnięciu] tego terminu lat trzech mam i powinienem będę wypłacić wymienioną tu sumę Ichmościom w pełni, a nie po części,
we dworze i majętności samych że Ichmościów nazwanej Trusowicz Budźkowskich Sebastianows
zczyzny w województwie mińskim leżącej, wyliczyć i ten swój dobrowolny zastawny zapis oswobodzić.

Przed przypadnieniem [tu = terminem] okupna [=zapłata za odzyskanie czegoś] za niedziel dwanaście mam Ichmościom obwieścić, a za nie okupnem na tym terminie
od trzech do trzech lat Ichmoście mają być dzierżącymi [= faktycznie władać w cudzym interesie], warując [=gwarantując, zastrzegając] razem Ichmościom,
iż jeśliby przypadła na potrzeba indziej, tedy za tymże zapisem komu puście i zastawić
Ichmościom wolno będzie, roszczenia ja ku żadnej przeszkody czynić nie mam,

warując i w tym, jeśliby w roku przyszłym na tym moim gruncie ode mnie Ichmościom zastawionym żyto Samych [= ich] albo poddanych Ichmościów i ktokolwiek za pozwoleniem Ichmościów zasiał po okupnie [=zapłacie za odzyskanie] spokojnie bez żadnego zatrudnienia [tu= utrudnienia] dozwolono zdjąć będzie,
jeśliby też pasieki nowe rozrąbane były tedy wolno Ichmościom i po okupnie aż do zdjęcia korzeni zboża zażywać [=użytkować], i w tym warując

Jeśliby budynek był pobudowany albo poddany osadzony Ichmościom komu chcąc {wol}no przedać [=sprzedać] albo li też do siebie Ichmościom {zabrać ?}.

Podatki skarbowe wszelakie, które by za dzierżenia Ichmościom były uchwalone, które Sami Ichmoście do poborów mają oddawać według pokazanych kwitów
mam Ichmościom na tym że terminie wszystko zapłacić
by kto w takowe grunta, lasy, sianożęcia ustępował i porządek czynił zadaniem zade jako samym Ichmościom i kaz{...} Ichmościom dzierżącego mam swoim własnym kosztem zastępować tak wiele razy, ile by tego potrzeba okazać miała, ręką niżej pomienioną.

A jeślibym ja Kukiel przepis poniższy k inszego [=innego] listu dobrowolnego zastawnego zapisu, w którymkolwiek paragrafie naruszył i dosyć nie zadość uczynił
za każde naruszenie i niedosyć
uczynienie dam siebie samego wolność i forum zapozwać do wszelakiego sądu i prawa ziemskiego, grodzkiego i Sądu Głównego {...} natnego, a Swep Boże Interregnum [=bezkrólewie] do Sądu Kapturowego [= sądy szlacheckie w dawnej Polsce działające w czasie bezkrólewia],

w który chcąc termin powiatu albo województwa rokiem by najkrótszym, a zakazem zakazać za weydni prz{..} wą, a ja będę oto zapozwany [= pozwany] 
lubo zakazem {...} się żadnych najmniejszych obron prawnych nie uz{...} ani żadnego Forum nie excypuiąc [= wyłączając] mam stawać a stro{...} w żadną nie wkraczając kontrowersję takową ża{...} Ichmościom ważność samej fortuny wynosi to jest złotych polskich trzysta i szkody / nakłady prawne nagrodzić.

A po zapłaceniu zaręki [=kaucji, gwarancji] by i kilkakroć przecie ten mój list dobrowolny zastawny zapis, aż do zupełnego okupna przy zupełnej mocy u każdego Sądu i prawa ma zostawać

I na tom ja Jan Kazimierz Kukiel dałem ten mój list dobrowolny zastawny zapis tegom Panu Pawłowi Dominikowi Plewakowi i Samej Ichmości Pani Zuzannie Szaniawskiej Plewakowej pod pieczęcią i z podpisem ręki mej własnej, także pod pieczęciami i z podpisami rąk Ichmości Panów Pieczętarzów [=sygnatariuszy]
ode mnie oczewisto uproszonych
niżej wyrażonym

Pisane w Trusowiczach roku tysiąc sześćset osiemdziesiątego, miesiąca marca dnia dwudziestego czwartego.

{Jan}Kazimierz Kukiel

Ustnie i oczewidno proszony         Ustnie i oczewidno proszony              Ustnie i oczewidno proszony pieczętarz do tego prawa zastawnego   
Pieczętarz                                     Pieczętarz                                          przy pieczęci i ręką moją podpisał
Buć
ko                                          Janusz Kukiel                                     Stanisław Zan

 
Sebastianowszczyzna pozostała własnością Plewaków także w XVIII i XIX wieku.