BISKUP PAWEŁ KUBICKI (1918-1944)

Paweł Franciszek Kubicki (1871-1944), biskup pomocniczy sandomierski, historyk Kościoła, hagiograf, tłumacz. Urodził się 15 stycznia 1871 roku w Radomiu. Był synem Kazimierza i Franciszki z Sucheckich. Do szkoły powszechnej i progimnazjum uczęszczał w Radomiu. Studia teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Sandomierzu. 16 lipca 1893 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa A.X. Sotkiewicza. Jako wikariusz pracował w parafiach: Klwów, Gowarczów, Brzeźnica, Opatów i Radom. W 1900 roku objął stanowisko prefekta Gimnazjum Żeńskiego i Szkoły Handlowej w Radomiu. Po studiach zaocznych uzyskał na Akademii Duchownej w Petersburgu tytuł kandydata teologii w 1904 roku i został wówczas mianowany wiceregensem, a w 1907 roku regensem Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Od 1912 roku pełnił funkcję wizytatora zgromadzeń zakonnych i oficjała generalnego diecezji. W lipcu 1918 roku został mianowany biskupem pomocniczym w Sandomierzu i sakrę biskupią przyjął 1 grudnia tegoż roku. Po śmierci biskupa Mariana Ryxa kierował diecezją jako wikariusz kapitulny (1930). W ciągu całego życia był bardzo aktywny. Odnowił kościół seminaryjny, założył Dom Opieki w Radomiu, dokonał budowy Domu Księży Emerytów w Sandomierzu. Wiele czasu poświęcał pisaniu artykułów i książek, które wydawał zwykle własnym nakładem.

W 1937 roku zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu. Zmarł tam 11 lutego 1944 roku. Pochowany został w Radomiu.

 Notka biograficzna znajduje się w rozdziale Biskupi pomocniczy witryny "Diecezja Sandomierska w internecie: http://www.sandomierz.opoka.org.pl/