Stanisław August z Bożey Łaski Król Polski
Wielki Książę Litewski
, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki,
Kijowski
,
Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski

Wielmożnemu Michałowi Brzostowskiemu Podskarbiemu Wielkiemu y Pisarzowi Ziemskiemu WXL tudzież WW Urodzonym Komisarzom Rady Ekonomiczney Skarbu WXL od RzPlitey wyznaczonym Uprzejmie i Wiernie Nam miłym Łaskę Naszą Królewską Wielmożni, Urodzeni, Uprzejmie i Wiernie Nam mili. Osobliwym Listem Przywilejem Naszym Dnia V. Stycznia in Anno praesenti wyszłym daliśmy i konferowaliśmy Urodzonym Stefanowi i Krystynie z Jankowskich Plewakom komornikom Województwa Mińskiego Małżonkom Dzierżawę Kołoboryszki nazwaną w Województwie Wileńskim leżącą do windykowania oney przez Prawo lub zgodę z nieprawney Posessyi. Po takowym wyszłym Przywileju gdy Urodzony Józef Downarowicz Cześnik Oszmiański namienioney Dzierżawy deffectuoso Jure dotąd Tenutor Zapisem ugodliwym dnia XV. Stycznia roku teraźnieyszego danym eademque Die przed aktami Metryki Kancellaryi Naszey mnieyszey WXLitt. przyznanym z pomienionymi Urodzonymi Plewakami pokombinował się i tę Dzierżawę Uprzywilejowanym Aktorem sine strepitu juris objąć dozwolił, więc żądamy po Uprzejmościach i Wiernościach Waszych, abyście ad Fudum przerzeczoney Dzierżawy Kołoboryszek Dworzanina Skarbowego zesłali, któryby tęż dzierżawę in realem et actualem zwyż wyrażonym Urodzonym Plewakom Małżonkom podał Possesionem, a podania swego dwa inwentarze należycie sporządziwszy jeden circa Fundum zostawił, drugi ad Archiwum Skarbu WXLitt. oddał. Uczynicie to Uprzejmości i Wierności Wasze dla Laski Naszey Królewskiej, i z obowiązku Funkcji swojej. Dan w Kancelarii Naszej WWXLitt. dnia IX Miesiąca Marca Roku Pańskiego MDCCCLXVII. Panowania Naszego III. Roku.

M. Xże Czartoryski
          KW WXLitt. 

List Podawczy na podanie Dzierżawy Kołoboryszki  nazwanej w Województwie Wileńskim
leżącej in possesionem urodzonych Stefana i Krystyny z Jankowskich
Plewaków komorników mińskich małżonków

    Koloboryszki_1767_1009