Marian Bronisław Plewako h. Pogonia, ur. 31.stycznia 1947 r. w Bydgoszczy, zm. 17 czerwca 2009 r. w Płocku,
pochowany 20 czerwca 2009 r. na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kobylińskiego w Płocku

Marian Bronisław Plewako urodził się  w Bydgoszczy, wychował się w Giżycku, a wiek dojrzały związał z Płockiem. Syn byłego dowódcy partyzanckiego Armii Krajowej w pow. hrubieszowskim Mariana Plewako ps. "Pogoń" i Krystyny z Piątkowskich urodził się podczas przetrzymywania ojca w areszcie UB. Po odzyskaniu przez ojca wolności rodzina wkrótce przeniosła się do Giżycka, ale konsekwencje trwały jeszcze długo - choroba ojca nabyta od przebywania przez 8 miesięcy celi w piwnicy Zamku Lubelskiego.

Szkołę podstawową Marian ukończył w Giżycku, technikum energetyczne w Grudziądzu. Powrócił na krótko do Giżycka, od stycznia 1968 r. podejmując pracę w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego w Wilkasach k/Giżycka, a po po wojsku stabilne zatrudnienie znajdując w Płocku. Pracownik Mazowieckich Zakładów Rafineryjno-Petrochemicznych i PKN ORLEN od 13 czerwca 1970 r. aż do śmierci w dniu 17 czerwca 2009 r.

Wobec nie uzyskania zgody na podjęcie zaocznych studiów wyższych (nie należał do PZPR), w latach 1976-1978 ukończył z oceną bardzo dobrą dwuletnie podyplomowe studium energetyki, uzyskując tytuł Energetyka Przemysłowego. W PKN ORLEN ostatnio zatrudniony był na stanowisku specjalisty energetyka w PZC/ZCEN. W czasie pracy w MZRiP w Płocku w latach 1989 do 1994 oddelegowany do Zarządu NSZZ "Solidarność" Petrochemii Płockiej, z powodu pełnionych z wyboru funkcji, w 1994 r. zrezygnował z działalności związkowej i powrócił do pracy zawodowej.

W 1989 r. aktywnie działał w Komitetach Obywatelskich przygotowujących wybory do Sejmu i Senatu, w 1992 członek Płockiego Ruchu Samorządowego przygotowującego wybory do Rady Miasta, a przed wyborami w 2001 r. członek zarządu „Wspólnoty Samorządowej”.

W NSZZ "Solidarność" już w 1980 r. W 1989 r. wybrany został na stanowisko Wiceprzewodniczącego, a w latach 1992 do 1994 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych NSZZ „Solidarność”, a także Przewodniczący Sekcji Branżowej Chemików przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 1993 –1994 był Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Sekretariatu Krajowego Chemików, skupiającego Chemików, Ceramików, pracowników CPN i Górnictwa Gazowego. W latach 1992-1994 także członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Płocku.

W 1993 za współpracę z Światowym Związkiem Armii Krajowej, a zarazem jako syn por. AK Mariana Plewako ps. „Pogoń”, obdarzony członkostwem nadzwyczajnym SZAK

W latach 1993-1999 społecznie członek Rady Nadzorczej Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą „Samostanowienie”, czego rezultatem było uczestnictwo polskich dzieci z Wileńszczyzny w koloniach w Węgorzewie w latach 1993-94 i inna współpraca Petrochemii Płock S.A. ze Związkiem Polaków na Litwie.

Od 1976 r. członek klubów motorowodnego i żeglarskiego PTTK „Morka” w Płocku, w tym w latach 1986-1996 komandor klubu, a także Skarbnik Klubu Żeglarskiego "Morka". Od 1990 r. Członek Zarządu, Sekretarz, a w 2009 r. Prezes Zarządu Oddziału PTTK Morka w Płocku, wielokrotny delegat na Zjazdy Krajowe PTTK. Odznaczony złotą odznaką PTTK, oraz dwukrotnie resortową odznaką za zasługi dla Turystyki.

W latach 1996-2003 członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (SKL), przewodniczącym koła SKL w Płocku i członkiem Rady Politycznej SKL (na szczeblu centralnym). Wiosną 2001 organizator struktur Platformy Obywatelskiej, na stanowisku Pełnomocnika na Płock, do unieważnionych przez "Trójkę" (Olechowski, Płażyński, Tusk) choć przeprowadzonych poprawnie prawyborów w PO.

Od roku 1994 w Zarządzie Wspólnoty Mieszkańców, w bloku przy ul. Otolińskiej wykupionym przez lokatorów - pracowników Petrochemii od Petrochemii Płock. S.A., w którym mieszkał do końca życia.

W dniu 4 listopada 2002 r. współzałożyciel i następnie członek Rady Towarzystwa Rodu Plewako, zaangażowany w integrację bliższej - i bardzo dalekiej - rodziny i uzyskanie wiedzy o przeszłości własnego rodu.

Od stycznia 2007 r. członek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, od 2008 r. działającego pod patronatem Marszałka Sejmu RP, podczas Zjazdu SPSW w dniu 14 marca 2009 wybrany na członka Sądu Koleżeńskiego tego Stowarzyszenia.

Odszedł człowiek wielkiego charakteru, prawy Polak i działacz społeczny zasłużony dla Polski.
Cześć jego pamięci.

Stanisław Jan Plewako, brat zmarłego
Warszawa 17 czerwca 2009 r.