„Towarzystwo Rodu Plewako”
Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

 1. Stowarzyszenie, utworzone w Warszawie dnia 4 listopada 2002 r., nosi nazwę „Towarzystwo Rodu Plewako” i w dalszym ciągu określane jest skrótowo jako Towarzystwo.

 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

 3. Herbem Towarzystwa jest polski herb szlachecki Pogonia

 4. Świętem Towarzystwa jest dzień 7 grudnia, rocznica rozpatrzenia w 1800 r. na sesji generalnej szlacheckiej deputacji wywodowej w Wilnie pierwszego wywodu genealogicznego Plewaków, zbiorowo przedstawionego przez dalekich krewnych o tym nazwisku.

 5. Teren działania Towarzystwa stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w zakresie utrzymywania kontaktów z członkami Towarzystwa – obszar całego świata.

 6. Celem Towarzystwa jest:

  a. dbanie o pozytywny wizerunek osób noszących nazwisko Plewako,

  b. współużytkowanie przez członków Towarzystwa domen internetowych  plewako.pl, plewako.eu i plevako.eu dla prezentacji stron www w internecie i użytkowania imiennych adresów internetowych w tych domenach,

  c. utrzymywanie kontaktu pomiędzy osobami noszącymi nazwisko Plewako,

  d. pogłębianie wiadomości genealogicznych i historycznych nt. rodzin o nazwisku Plewako.

 7. Towarzystwo stosuje następujące sposoby (środki) działania dla realizacji wyznaczonego celu:

  a. wybór dostawcy usług internetowych i powierzenie obsługi imiennych adresów internetowych członków Towarzystwa

  b. prezentacja w Internecie strony Towarzystwa,

  c. przesyłanie do członków bieżących informacji o publicznych zdarzeniach godnych uwagi dotyczących Plewaków,

  d. organizowanie spotkań, zjazdów lub wycieczek dla członków Towarzystwa dotyczących poszczególnych rodzin lub ogółu członków Towarzystwa,

  e. finansowanie badań archiwalnych dotyczących dalszych przodków,

  f. rejestrowanie nagrobków i tablic pamiątkowych dotyczących Plewaków.

 8. W kontaktach zewnętrznych Towarzystwo reprezentowane jest jednoosobowo przez Przedstawiciela Towarzystwa, tytularnego Prezesa Towarzystwa Rodu Plewako.

 9. Adresem korespondencyjnym Towarzystwa jest adres korespondencyjny reprezentującego go Przedstawiciela: ul. ZWM 20/32, 02-786 Warszawa,
  adres e-mail: towarzystwo@plewako.pl

Członkostwo

 1. Członkostwo w Towarzystwie przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i prawa publiczne, aktualnie noszącym nazwisko Plewako, w tym kobietom o nazwisku dwuczłonowym, z których jeden brzmi Plewako.

 2. Prawo do członkostwa mają także:

  a. kobiety, dla których nazwisko Plewako jest nazwiskiem rodowym, a obecnie noszą inne nazwisko,

  b. cudzoziemcy o nazwisku Plewako lub Plevako, bez względu na miejsce zamieszkania,

  c. dalsi potomkowie osób o nazwisku Plewako lub Plevako.

 3. Uzyskanie członkostwa przez osoby, które uzyskały świadectwo maturalne a nie ukończyły 21 roku życia, na pisemny wniosek zainteresowanych, następuje w trybie rejestracji.

 4. Uzyskanie członkostwa przez pozostałe osoby, na pisemny wniosek zainteresowanych, spełniające warunki członkostwa zawarte w pkt 10 lub 11 następuje uchwałą Rady Towarzystwa.

 5. Członkostwo nabywane jest na trzeci dzień po poinformowaniu członków Towarzystwa o rejestracji lub po podjęciu uchwały.

 6. Dopuszczalne jest zawieszenie przez członka obowiązków i praw członkowskich, do czasu wyrażenia woli wznowienia członkostwa.

 7. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje z powodu:

  a. rezygnacji, o charakterze jednostronnej deklaracji członka,

  b. nie opłacania składek zwyczajnych,

  c. śmierci, ubezwłasnowolnienia lub pozbawienia praw publicznych, obligatoryjnie powodujących ustanie członkostwa,

  d. wykluczenia uchwałą członków Towarzystwa, ze względu na sprzeniewierzenie się celowi jakim jest dbanie o pozytywny wizerunek osób noszących nazwisko Plewako,

  e. przywrócenie członkostwa osób uprzednio wykluczonych następuje na wniosek osoby wykluczonej uchwałą Zjazdu Towarzystwa, która może być podjęta w sprawie tej samej osoby tylko jeden raz.

 8. Lista członków Towarzystwa jest publikowana na witrynie internetowej Towarzystwa.

Podejmowanie decyzji

 1. Powiadomienie o miejscu, terminie i tematyce Zjazdu Towarzystwa, przesyłane jest pocztą elektroniczną lub listownie najpóźniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.

 2. Uchwały Towarzystwa zapadają większością głosów:

  a. większości kwalifikowanej głosów członków Towarzystwa wymagają uchwały o wykluczeniu członka lub rozwiązaniu Towarzystwa,

  b. wszystkie pozostałe uchwały podejmowane są zwykłą większością.

 3. Uchwały podjęte podczas Zjazdu Towarzystwa nabierają mocy od razu tylko wówczas, jeśli za uchwałą opowiedziało się ponad ½ spośród wszystkich członków Towarzystwa;

 4. Nieobecni na Zjeździe członkowie Towarzystwa uzyskują treść uchwały drogą elektroniczną, a w razie, jeśli uchwała nie nabrała mocy obowiązującej – mogą głosować w ciągu 7 następnych dni e-mailem lub SMS-em; głosy nadesłane później pomija się.

Rada Towarzystwa

 1. Do koordynacji działalności Towarzystwa, przyjmowania do Towarzystwa osób wymienionych w punkcie 11 niniejszego regulaminu, badania zgodności z prawem i niniejszym regulaminem wpływających wniosków oraz przedkładania pod głosowanie projektów uchwał powołana jest Rada Towarzystwa.

 2. Rada Towarzystwa składa się z nie mniej niż 3 zamieszkałych w Polsce członków Towarzystwa i jest uzupełniana przez kooptację spośród przedstawicieli poszczególnych rodzin noszących nazwisko Plewako, wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego Rady.

 3. Pierwszy skład Rady Towarzystwa stanowili założyciele Towarzystwa.

 4. Rada Towarzystwa podejmuje uchwały na posiedzeniach lub korespondencyjnie, uchwały zapadają większością głosów.

 5. Każdą uchwałę Rady Towarzystwa uchylić może uchwała Towarzystwa, a każdy członek Towarzystwa może odwołać się od uchwały Rady Towarzystwa do Zjazdu Towarzystwa.

 6. Przedstawiciel reprezentujący Towarzystwo może powierzać na zasadzie pełnomocnictwa określone czynności innym członkom Rady Towarzystwa, lub za jej zgodą – innym członkom Towarzystwa.

Finanse

 1. Towarzystwo uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich:

  a. zwyczajnych – obligatoryjnych (normalne, ulgowe i zagraniczne),

  b. specjalnych – dobrowolnych, zbieranych w grupach zainteresowań.

 2. Składki członkowskie zwyczajne zmieniane mogą być jedynie uchwałą członków, przy czym wysokość składek zagranicznych odpowiada kwocie przeliczonej na walutę polska zgodnie z kursem bankowym.

 3. Składki specjalne są ogłaszane i zbierane wśród członków szczególnie zainteresowanych realizacją danego celu Towarzystwa.

 4. Przedstawiciel Reprezentujący Towarzystwo składa w ciągu pierwszych 6 tygodni następnego roku sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

Postanowienia szczególne

 1. Towarzystwo zostanie zlikwidowane jeżeli:

  a. ulegnie rozwiązaniu uchwałą głosów oddanych,

  b. zostanie przekształcone w stowarzyszenie posiadające osobowość prawną – z chwila rejestracji przez właściwy sąd.

 2. Zmiana wysokości składek nie stanowi zmiany Regulaminu.

 3. Przedstawicielem reprezentujący Towarzystwo jest inicjator jego powołania, Stanisław Jan Plewako, tytularny Prezes Towarzystwa.

Warszawa, dn. 4 maja 2009 r.

Regulamin Towarzystwa Plewako: wersja do wydruku (pdf)