Towarzystwo  Rodu Plewako
Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

 1. Stowarzyszenie, utworzone w Warszawie dnia 4 listopada 2002 r., (numer statystyczny REGON 146836047, numer Identyfikacji Podatkowej NIP 9512375305) nosi nazwę Towarzystwo Rodu Plewako i w dalszym ciągu określane jest skrótowo jako Towarzystwo.

 2. Towarzystwo może używac w jezyku angielskim nazwy Plewako Clan Society i odpowiednio w innych językach.
 3. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zwykłym i działa w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach, Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1393 i z uwględnieniem zmian ogłoszonych 19 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923)
 4. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

 5. Herbem Towarzystwa jest polski herb szlachecki Pogonia z napisem na szerfie dewizy: Towarzystwo rodu Plewako, T.R. Plewako, lub odpowiednio w innych językach.

 6. Świętem Towarzystwa jest dzień 7 grudnia, rocznica rozpatrzenia w 1800 r. na sesji generalnej Szlacheckiej Deputacji Wywodowej w Wilnie pierwszego wywodu genealogicznego Plewaków, zbiorowo przedstawionego przez dalekich krewnych o tym nazwisku.

 7. Teren działania Towarzystwa stanowi obszar Unii Europejskiej oraz obszar byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a w zakresie utrzymywania kontaktów z członkami Towarzystwa – obszar całego świata.

 8. Celem Towarzystwa jest:

  a. tworzenie więzi społecznej osób wywodzących się z zamieszkałego w Polsce rodu Plewako, 

  b. dbanie o pozytywny wizerunek osób noszących nazwisko Plewako,
  c. pogłębianie wiadomości genealogicznych i historycznych nt. rodzin o nazwisku Plewako,
  d. troska o edukację i pozytywny start życiowy młodzieży z rodzin należących do Towarzystwa,
  e. upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej w rozumieniu decyzji o wymordowaniu 22 tysięcy jeńców wojennych i cywilnych pracowników administracji i ziemian z dnia 5 marca 1940 r. podjętej przez ZSSR i zrealizowanej przez egzekucje:
      1. mjr Wacława Plewako, jeńca wojennego w Starobielsku – wiosną 1940 r.,
      2. ppor. Wacława Plewako, jeńca wojennego w Starobielsku – wiosną 1940 r.,
      3. Henryka Plewako, oficera I wojny światowej, urzędnika w Stolinie, więźnia więzienia w Mińsku – w czerwcu 1941 r.
      4. Zofii z Żukowskich Plewako – żony Henryka, uwięzionej wraz z mężem w Mińsku – w czerwcu 1941 r.
      5. Władysława Plewako, urzędnika starostwa w Wilejce, osadzonego w więzieniu w Wilejce w październiku 1939 r. i tam zamordowanego,
      6. Kazimierza Plewako, ziemianina z Zalesia koło Iwieńca – latem 1943 r. rękami partyzantów sowieckich z Puszczy Nalibockiej,
      jak również doprowadzenie do wyjaśnienia okoliczności zbrodni i do zadośćuczynienia za te zbrodnie.
  f. utrzymywanie kontaktów z władzami publicznymi – w szczególności samorządowymi – byłych starostw kołoboryjskiego, kołaczewskiego, zdruckiego i markowskiego oraz miast będących własnością przodków członków rodu Plewako, w szczególności Iwieńca, jak również innymi władzami publicznymi, państwowymi i samorządowymi, dla realizacji celów Towarzystwa,
  g. wyjaśnienie losów zaginionych członków Rodu i powiązania z Rodem jego odłączonych gałęzi
  h. podtrzymywanie tradycji prawniczych rodu, w szczególności przez nawiązanie do funkcji z wyboru Kazimierza Plewaki starosty kołoboryjskiego jako deputata w Trybunale Wielkiego Księstwa Litewskiego i Sądzie Głównym w Wilnie, Hieronima Plewaki Regenta Sądu Głównego w Wilnie w tym samym okresie, Zdzisława Plewaki, Sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie do września 1939 r. a po zwolnieniu z internowania i powrocie do zawodu prawnika – adwokata cywilisty w Warszawie, jak również tradycji wielkiego adwokata rosyjskiego Fiodora Plewaki, patrona medalu adwokatury rosyjskiej ustanowionego przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna,
  i. wspieranie badań z zakresu genealogii i genealogii genetycznej, w szczególności dotyczących osób o nazwisku Plewako lub rodzin powiązanych z rodem Plewako,
  j. publikowanie na witrynie internetowej Towarzystwa genealogii rodu Plewako, jego potomków w liniach żeńskich i rodzin spowinowaconych, 

  k. opieka nad zabytkami rodu Plewako,.
  l. współużytkowanie przez członków Towarzystwa domen internetowych plewako.pl, plewako.eu i plevako.eu dla prezentacji w Internecie witryn www i użytkowanie imiennych adresów internetowych w tych domenach.

 9. Towarzystwo stosuje następujące sposoby (środki) działania dla realizacji wyznaczonego celu:

  a. prezentacja w Internecie stron internetowych Towarzystwa i profili na portalach społecznościowych,
  b. wydawanie „Dziedzictwa Kresowego”, od 2008 r. w Rejestrze Czasopism Sądu Okręgowego w Warszawie pod nr 15143, nr ISSN 2299-7024,
  c. abonowanie witryn iwieniec.eu i ivenec.eu dla prezentacji stron internetowych dotyczących byłego Hrabstwa Iwienieckiego i forum dyskusyjnego jemu poświęconego,
  d. patronat nad istniejącym od 2008 r. „Plewako Y-DNA Project” w FamilyTreeDNA, USA,
  e. przesyłanie do członków bieżących informacji o publicznych zdarzeniach dotyczących członków rodu Plewako,
  f. utrzymywanie kontaktu między osobami noszącymi nazwisko Plewako,
  g. organizowanie spotkań i zjazdów dla członków Towarzystwa dotyczących poszczególnych rodzin lub ogółu członków Towarzystwa,
  h. finansowanie badań archiwalnych dotyczących dalszych przodków,
  i. finansowanie badań z zakresu genealogii genetycznej rodu Plewako i osób z kręgu rodzin powiązanych,
  j. ustanawianie programów pomocy socjalnej dla członków Towarzystwa, pomocy wymagających, 
  k. ustanawianie nagród lub programów stypendialnych dla młodzieży, ogólnych lub z grup sprofilowanych ze względu na nazwisko lub miejsce zamieszkania, 
  l. organizowania wsparcia dla badań archiwalnych przez wsparcie profesjonalnych historyków, badań archiwalnych i bibliotek naukowych,
  m. wybór dostawcy usług internetowych i powierzenie obsługi imiennych adresów internetowych członków Towarzystwa,
  n. udział w Związkach Stowarzyszeń realizujących niektóre szczegółowe cele Towarzystwa.

Członkostwo

 1. Członkostwo w Towarzystwie przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i prawa publiczne, aktualnie noszącym nazwisko Plewako, w tym osobom o nazwisku dwuczłonowym, z których jeden brzmi Plewako.

 2. Prawo do członkostwa mają także:

  a. kobiety, dla których nazwisko Plewako jest nazwiskiem rodowym, a obecnie noszą inne nazwisko,

  b. cudzoziemcy o nazwisku Plewako, bez względu na miejsce zamieszkania,

  c. dalsi potomkowie osób o nazwisku Plewako i inni członkowie rodzin złączonych (ang. Septs) z rodem Plewako pochodzeniem lub powinowactwem, 
  d. małżonkowie osób należących do rodu Plewako reprezentowanego w Polsce.

 3. Uzyskanie członkostwa przez osoby, które uzyskały świadectwo maturalne a nie ukończyły 21 roku życia, na pisemny wniosek zainteresowanych, następuje w trybie rejestracji.

 4. Uzyskanie członkostwa przez pozostałe osoby, na pisemny wniosek zainteresowanych, spełniające warunki członkostwa zawarte w pkt 10 lub 11 następuje uchwałą Zarządu po uzyskaniu opinii Rady Towarzystwa lub jej Komisji Członkowskiej.

 5. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

 6. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje z powodu:

  a. rezygnacji, o charakterze jednostronnej deklaracji członka,

  b. śmierci, ubezwłasnowolnienia lub pozbawienia praw publicznych, obligatoryjnie powodujących ustanie członkostwa,

  c. wykluczenia uchwałą członków Towarzystwa, ze względu na sprzeniewierzenie się celowi jakim jest dbanie o pozytywny wizerunek osób noszących nazwisko Plewako,
  d. na podstawie uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze względu na ponad trzyletnie niepłacenie składek zwyczajnych, mimo monitów i ostrzeżeń o skutkach nieregulowania zobowiązań finansowych.

 7. Przywrócenie członkostwa osób uprzednio wykluczonych następuje na wniosek osoby wykluczonej uchwałą Zjazdu Towarzystwa, która może być podjęta w sprawie tej samej osoby tylko jeden raz.

 8. Lista członków Towarzystwa jest publikowana na witrynie internetowej Towarzystwa.

Zjazd Towarzystwa

 1. Powiadomienie o miejscu, terminie i tematyce Zjazdu Towarzystwa, przesyłane jest pocztą elektroniczną lub listownie najpóźniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.

 2. Zjazd Towarzystwa na kadencje trzyletnie wybiera Zarząd Towarzystwa i Komisję Rewizyjną. Kadencje obu organów są łączne i trwają od Zjazdu Towarzystwa na którym Zarząd i Komisja Rewizyjna zostały wybrane i dobiegają końca z chwila otwarcia punktu porządku obrad - wybory członków tych organów.
 3. Zjazd wybiera Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Towarzystwa
 4. Uchwały Zjazdu Towarzystwa zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym.

Zarząd Towarzystwa

 1. Zarząd Towarzystwa prowadzi sprawy Towarzystwo i reprezentuje je na zewnątrz. 

 2. Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa lub Prezesa i dwóch do czterech członków. 

 3. Do reprezentowania Towarzystwa, w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. Realizowanie uchwał Zjazdu oraz składanie sprawozdań z działalności,
  b. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
  c. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Towarzystwa,
  d. Przygotowywanie projektu budżetu Towarzystwa,
  e. Prowadzenie rejestru członków Towarzystwa. 

 5. Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwały na posiedzeniach, wirtualnie lub korespondencyjnie, uchwały zapadają większością głosów. 

 6. Zarząd zarządza majątkiem Towarzystwa oraz podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa. 

 7. Zarząd zwołuje Zjazdy Towarzystwa.

 8. Na wakujące miejsce w Zarządzie w czasie trwania kadencji Rada Towarzystwa może powołać członka Towarzystwa nie będącego dotychczas członkiem tego organu,

 9. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

 10. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  a. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  b. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  c. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  d. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  e. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Rada Towarzystwa

 1. Pierwszy skład Rady Towarzystwa stanowili założyciele Towarzystwa.

 2. Rada Towarzystwa sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Towarzystwa.

 3. Rada Towarzystwa składa się od 7 do 11 zamieszkałych w Polsce członków Towarzystwa i jest uzupełniana przez kooptację spośród przedstawicieli poszczególnych rodzin noszących nazwisko Plewako, członkostwo te jest niekadencyjne.

 4. W skład Rady Towarzystwa wchodzi trzyosobowa Komisja Rewizyjna wybrana na trzyletnią kadencję podczas Zjazdu Towarzystwa przez ogół członków Towarzystwa.

 5. W przypadku wyboru na członka Zarządu któregoś ze stałych członków Rady Towarzystwa jego udział w Radzie Towarzystwa zostaje zawieszony na okres kadencji.

 6. Rada Towarzystwa powołuje Komisję Członkowską właściwą do opiniowania kandydatur na członków Towarzystwa.

 7. Rada Towarzystwa może powoływać inne komisje Rady, stałe lub czasowe.Komisja Rewizyjna Rady Towarzystwa jest kontrolnym organem działalności Towarzystwa.

 8. Komisja Rewizyjna Rady Towarzystwa ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.

 9. Komisja Rewizyjna Rady Towarzystwa przedkłada Zjazdowi wnioski w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 10. Komisja Rewizyjna Rady Towarzystwa składa Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności.

 11. Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Komisji Członkowskiej Rady, stanowią Prezydium Rady Towarzystwa. Zadaniem Prezydium Rady jest koordynowanie działania Rady i jej komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Towarzystwa.

 12. Do zakresu działania Rady Towarzystwa należy:
  a. uchwalanie rocznych planów finansowych i merytorycznych Towarzystwa, 
  b. uchwalanie i nowelizacja budżetu Towarzystwa, 
  c. nadzór i kontrola nad działalnością Towarzystwa, 
  d. zatwierdzanie kandydatur na członków i konsultantów Towarzystwa oraz redaktorów naczelnych mediów Towarzystwa, 
  e. opiniowanie projektów uchwał do przedłożenia przez Zarząd Zjazdowi Towarzystwa.

 13. Rada Towarzystwa podejmuje uchwały na posiedzeniach lub korespondencyjnie, uchwały zapadają większością głosów. Tryb działania Rady określa i jej prace organizuje Prezydium Rady Towarzystwa.

 14. Każdą uchwałę Rady Towarzystwa uchylić może uchwała Towarzystwa, a każdy członek Towarzystwa może odwołać się od uchwały Rady Towarzystwa do Zjazdu Towarzystwa.

Finanse

 1. Towarzystwo uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, dotacji na zadania publiczne na podstawie stosownej umowy.

 2. Składki członkowskie dzielą się na:
  a. zwyczajne, w wysokości 70 zł rocznie,
  b. ulgowe, w wysokości 30 zł rocznie (przysługujące osobom o braku lub niskich stałych dochodach);
  c. specjalne – dobrowolne, zbieranych w grupach zainteresowań lub na cel pożytku prywatnego

 3. Składki członkowskie zwyczajne zmieniane mogą być jedynie uchwałą Zjazdu, przy czym wysokość składek zagranicznych odpowiada kwocie przeliczonej na walutę polską zgodnie z kursem bankowym.

 4. Składki specjalne są ogłaszane i zbierane wśród członków szczególnie zainteresowanych realizacją danego celu Towarzystwa. 

 5. Składki ulgowe akceptuje wobec indywidualnej osoby Zarząd Towarzystwa na określony czas lub bezterminowo, jednak brak terminowej wpłaty składki ulgowej stanowi powrót do zobowiązania w wysokości składki pełnej.

 6. Składki członkowskie zwyczajne i ulgowe wpłacane są w listopadzie i grudniu na kolejny rok budżetowy. Nadpłacone składki przenosi się jako przychody przyszłych okresów na lata kolejne.

 7. Zarząd Towarzystwa może podjąć w szczególnych przypadkach (np. choroby) uchwałę o anulowaniu zadłużenia składkowego jak również uznać świadczenia niematerialne na rzecz Towarzystwa jako uzasadniające odstąpienie od obowiązku składkowego. Uchwała podlega notyfikacji do Rady Towarzystwa.

 8. Darowizny wpłacane na konto Towarzystwa mogą być adresowane na określony cel publiczny, o sposobie wykorzystania darowizny decyduje Zarząd, biorąc pod uwagę zgłoszoną rekomendację co do sposobu wykorzystania darowizny.

 9. Wpłaconą darowiznę pomniejsza się o kwotę zaległych składek członkowskich

 10. Przyjęcie spadku lub zapisu następuje z dobrodziejstwem inwentarza.

 11. Ofiarność publiczna ma postać zbiórki funduszy w postaci darowizn na określony cel lub crowdfundingu

 12. Zarząd Towarzystwa składa w ciągu pierwszych 6 tygodni następnego roku sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

Postanowienia szczególne

 1. Towarzystwo zostanie zlikwidowane jeżeli:
  a. ulegnie rozwiązaniu uchwałą większości ⅔ oddanych głosów w głosowaniu imiennym członków Towarzystwa,
  b. zostanie przekształcone w stowarzyszenie posiadające osobowość prawną – z chwilą rejestracji przez właściwy sąd,

 2. Zmiana wysokości składek nie stanowi zmiany Regulaminu.

 3. Pierwszy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rady Towarzystwa Rada może uzupełnić do pełnego składu przewidzianego niniejszym Regulaminem.

Brodnica Śremska, dn. 20 sierpnia 2016 r.