Towarzystwo Rodu Plewako
Tryb opłacania składek członkowskich

Poniższe regulacje uchwalone zostały na VII Zjeździe Towarzystwa w Brodnicy Śremskiej 20-VIII-2016 r. i zostały zebrane w następującej formie:
 1. Składki członkowskie dzielą się na:
  a. zwyczajne, w wysokości 70 zł rocznie, lub 6 zł za każdy miesiąc
  b. ulgowe, w wysokości 30 zł rocznie lub 10 zł za każde 4 miesiące (przysługujące osobom o braku lub niskich stałych dochodach),;
  c. specjalne – dobrowolne, zbieranych w grupach zainteresowań lub na cel pożytku prywatnego

 2. Składki członkowskie zwyczajne zmieniane mogą być jedynie uchwałą Zebrania Członków Towarzystwa,
  przy czym wysokość składek zagranicznych odpowiada kwocie przeliczonej na walutę polską zgodnie z kursem bankowym.

 3. Składki specjalne są ogłaszane i zbierane wśród członków szczególnie zainteresowanych realizacją danego celu Towarzystwa. 

 4. Składki ulgowe akceptuje wobec indywidualnej osoby Przedstawiciel Reprezentujący Towarzystwo na określony czas lub bezterminowo,
  jednak brak terminowej wpłaty składki ulgowej stanowi powrót do zobowiązania w wysokości składki pełnej.

 5. Składki członkowskie zwyczajne i ulgowe wpłacane są w pierwszym kwartale roku i formują budżet całoroczny.

 6. Towarzystwo może podjąć w szczególnych przypadkach (np. choroby) uchwałę o anulowaniu zadłużenia składkowego
  jak również uznać świadczenia niematerialne na rzecz Towarzystwa jako uzasadniające odstąpienie od obowiązku składkowego. 

 7. Darowizny wpłacane na konto Towarzystwa mogą być adresowane na określony cel publiczny,
  o sposobie wykorzystania darowizny decyduje Towarzystwo, biorąc pod uwagę zgłoszoną rekomendację co do sposobu wykorzystania darowizny.

 8. Wpłaconą darowiznę pomniejsza się o kwotę zaległych składek członkowskich 

zaktualizował Stanisław J. Plewako
Warszawa, 14 sierpnia 2019 r.