Nr 398 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych m.st. Warszawy

Towarzystwo Rodu Plewako
Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

 1. Stowarzyszenie, utworzone w Warszawie dnia 4 listopada 2002 r. (numer statystyczny REGON 146836047, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 9512375305),
  nosi nazwę Towarzystwo Rodu Plewako i w dalszym ciągu określane jest skrótowo jako Towarzystwo.
 2. Towarzystwo może używać w języku angielskim nazwy Plewako Clan Society i odpowiednio w innych językach.
 3. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zwykłym i działa w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach, (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.
 5. Herbem Towarzystwa jest polski herb szlachecki Pogonia z napisem na szarfie dewizy: Towarzystwo Rodu Plewako, T. R. Plewako, lub odpowiednio w innych językach.
 6. Świętem Towarzystwa jest dzień 27 czerwca, rocznica elekcji króla Augusta II w Warszawie na Woli, kiedy w 1697 roku pod Oznajmieniem o Elekcji skierowanym do sejmików relacyjnych podpisał się wśród 208 dostojników Rzeczypospolitej Joachim Dominik Plewáká, co było pierwszym znanym wystąpieniem publicznym członka rodu Plewako na szczeblu ogólnokrajowym.
 7. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska. Towarzystwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 8. Cele Towarzystwa

 9. Celem Towarzystwa jest:
  1. tworzenie więzi społecznej osób wywodzących się z zamieszkałego w Polsce rodu Plewako,
  2. dbanie o pozytywny wizerunek osób noszących nazwisko Plewako,
  3. pogłębianie wiadomości genealogicznych i historycznych nt. rodzin o nazwisku Plewako,
  4. troska o edukację i pozytywny start życiowy młodzieży z rodzin należących do Towarzystwa,
  5. upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej w rozumieniu decyzji o wymordowaniu 22 tysięcy jeńców wojennych i cywilnych pracowników administracji i ziemian
   z dnia 5 marca 1940 r. podjętej przez ZSSR i zrealizowanej przez egzekucje:
   1. mjr Wacława Plewako, jeńca wojennego w Starobielsku – wiosną 1940 r.,
   2. ppor. Wacława Plewako, jeńca wojennego w Starobielsku – wiosną 1940 r.,
   3. Henryka Plewako, oficera I wojny światowej, urzędnika w Stolinie, więźnia w Mińsku – w czerwcu 1941 r.,
   4. Zofii z Żukowskich Plewako – żony Henryka, uwięzionej wraz z mężem w Mińsku – w czerwcu 1941 r.
   5. Władysława Plewako, urzędnika starostwa w Wilejce, osadzonego w więzieniu w Wilejce w październiku 1939 r.,
    1 czerwca 1940 r. konwojowanego do Mińska i tam straconego,
   6. Kazimierza Plewako, ziemianina z Zalesia koło Iwieńca – latem 1943 r.
    rękami partyzantów sowieckich z Puszczy Nalibockiej
   jak również doprowadzenie do wyjaśnienia okoliczności tych zbrodni i do zadośćuczynienia za te zbrodnie.
  1. wyjaśnienie losów zaginionych członków Rodu i powiązania z Rodem jego odłączonych gałęzi, 
  2. podtrzymywanie tradycji prawniczych rodu, w szczególności przez nawiązanie do funkcji z wyboru Kazimierza Plewaki starosty kołoboryjskiego jako deputata w Trybunale Wielkiego Księstwa Litewskiego i Sądzie Głównym w Wilnie, Hieronima Plewaki Regenta Sądu Głównego w Wilnie w tym samym okresie, Zdzisława Plewaki, Sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie, we wrześniu 1939 r., Sędziego Sądu Polowego m.st. Warszawy, a po zwolnieniu z internowania w 1945 r. i po powrocie do zawodu prawnika – adwokata cywilisty w Warszawie, jak również tradycji wielkiego adwokata rosyjskiego Fiodora N. Plewaki, patrona medalu adwokatury rosyjskiej ustanowionego w 1996 r.
  3. wspieranie badań z zakresu genealogii i genealogii genetycznej, w szczególności dotyczących osób o nazwisku Plewako lub rodzin powiązanych z rodem Plewako,
  4. opieka nad zabytkami rodu Plewako, w szczególności nad zidentyfikowanym w 2018 r. na Cmentarzu Powązkowskim grobem i płytą nagrobną kpt. WP Adama Plewaki, oficera wojsk polskich broniących Warszawy na Woli 6.IX.1831 r., rannego i zmarłego miesiąc później w lazarecie wojskowym w Warszawie przy ul. Miodowej.

  Środki działania

 1. Towarzystwo stosuje następujące sposoby (środki) działania dla realizacji wyznaczonego celu:
  1. prezentacja w Internecie stron internetowych Towarzystwa, i profili Towarzystwa na portalach społecznościowych,
  2. wydawanie „Dziedzictwa Kresowego”, od 2008 r. w Rejestrze Czasopism Sądu Okręgowego w Warszawie pod nr 15143, nr ISSN 2299-7024,
  3. abonowanie witryny iwieniec.eu i dla prezentacji stron internetowych dotyczących byłego Hrabstwa Iwienieckiego i forum dyskusyjnego jemu poświęconego,
  4. patronat nad istniejącym od 2008 r. „Plewako Y-DNA Project” w FamilyTreeDNA, USA,
  5. przesyłanie do członków bieżących informacji o publicznych zdarzeniach dotyczących członków rodu Plewako,
  6. utrzymywanie kontaktu między osobami noszącymi nazwisko Plewako,
  7. organizowanie spotkań i zjazdów dla członków Towarzystwa dotyczących poszczególnych rodzin lub ogółu członków Towarzystwa, w tym corocznych obchodów Święta Towarzystwa,
  8. finansowanie badań archiwalnych dotyczących dalszych przodków,
  9. finansowanie badań z zakresu genealogii genetycznej rodu Plewako i osób z kręgu rodzin powiązanych,
  10. ustanawianie programów pomocy socjalnej dla członków Towarzystwa, pomocy wymagających,
  11. ustanawianie nagród lub programów stypendialnych dla młodzieży, ogólnych lub z grup sprofilowanych ze względu na nazwisko lub miejsce zamieszkania,
  12. organizowania wsparcia dla badań archiwalnych przez wsparcie profesjonalnych historyków, badań archiwalnych i bibliotek naukowych,
  13. wybór dostawcy usług internetowych i powierzenie obsługi imiennych adresów internetowych członków Towarzystwa,
  14. utrzymywanie kontaktów z władzami publicznymi – w szczególności samorządowymi – byłych starostw kołoboryskiego, kołaczewskiego, zdruckiego i markowskiego oraz miast będących własnością przodków członków rodu Plewako, w szczególności Iwieńca, jak również innymi władzami publicznymi, państwowymi i samorządowymi, dla realizacji celów Towarzystwa,
  15. publikowanie na witrynie internetowej Towarzystwa genealogii rodu Plewako, jego potomków w liniach żeńskich i rodzin spowinowaconych,
  16. współużytkowanie przez członków Towarzystwa domen internetowych plewako.pl, plewako.eu i plevako.eu dla prezentacji w Internecie witryn www i użytkowanie imiennych adresów internetowych w tych domenach.

Członkostwo

 1. Członkostwo w Towarzystwie przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i prawa publiczne, noszącym rodowe nazwisko Plewako, w tym osobom o nazwisku dwuczłonowym, z których jeden brzmi Plewako.
 2. Prawo do członkostwa mają także:
  1. kobiety, dla których nazwisko Plewako jest nazwiskiem rodowym, a obecnie noszą inne nazwisko,
  2. cudzoziemcy o nazwisku Plewako, bez względu na miejsce zamieszkania,
  3. dalsi potomkowie osób o nazwisku Plewako i inni członkowie rodzin złączonych (ang. Septs) z rodem Plewako pochodzeniem lub powinowactwem,
  4. małżonkowie członków Towarzystwa Rodu Plewako.
 3. Uzyskanie członkostwa przez osoby, spełniające warunki członkostwa zawarte w pkt. 10 lub 11, na pisemny wniosek zainteresowanych, następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa
 4. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków wnoszone pisemnie w terminie miesiąca od otrzymania odmowy.
 5. Wykreślenie z listy członków Towarzystwa następuje z powodu:
  1. rezygnacji, o charakterze jednostronnej deklaracji członka,
  2. śmierci, ubezwłasnowolnienia lub pozbawienia praw publicznych, obligatoryjnie powodujących ustanie członkostwa,
  3. wykluczenia uchwałą Zebrania Członków Towarzystwa, ze względu na sprzeniewierzenie się celowi jakim jest dbanie o pozytywny wizerunek osób noszących nazwisko Plewako,
  4. skreślenia przez Zarząd Towarzystwa ze względu na ponad trzyletnie niepłacenie składek członkowskich.
 6. Przywrócenie członkostwa osób uprzednio wykluczonych, na wniosek osoby wykluczonej, może nastąpić tylko uchwałą Zebrania Członków Towarzystwa.
 7. Lista członków Towarzystwa publikowana jest na witrynie internetowej Towarzystwa

Zebranie Członków Towarzystwa

 1. Powiadomienie o miejscu, terminie i tematyce Zebrania Członków Towarzystwa przesyłane jest pocztą elektroniczną lub listownie najpóźniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest raz do roku.
 3. Uchwały Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność nie mniej niż 1/5 członków Towarzystwa, a liczbowo nie mniej niż 7 osób.
 4. Udział w Zebraniach Członków Towarzystwa możliwy jest za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym (videokonferencja lub telekonferencja), jednakże zebranie wyborcze zwołane w związku z upływem trzyletniej kadencji władz Towarzystwa powinno odbywać się w kontakcie bezpośrednim.

Zarząd Towarzystwa

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Zebranie Członków na trzyletnią kadencję. Zarząd konstytuuje się wybierając spośród siebie Prezesa, Sekretarza i Skarbnika
 2. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji pozostali Członkowie Zarządu mogą dokonać wyboru następcy na opróżnione miejsce w Zarządzie spośród członków Towarzystwa, przy czym w tym trybie nie można powołać więcej niż połowy składu Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy uczestnictwie co najmniej połowy składu Zarządu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest powiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały bezzwłocznie po posiedzeniu komunikowane są w formie elektronicznej Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały, a głosowanie uważa się za zakończone po upływie 3 godzin od jego rozpoczęcia, chyba że wszystkie głosy oddane zostaną wcześniej.
 6. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
  1. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
  2. Opracowywanie programów i planów pracy Towarzystwa,
  3. Przygotowywanie projektu budżetu Towarzystwa,
  4. Realizowanie uchwał Zebrania Członków i budżetu Towarzystwa
  5. Prowadzenie rejestru członków Towarzystwa.
  6. Zwoływanie Zebrań Członków Towarzystwa
  7. Składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa
  8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
  9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia z zastrzeżeniem pkt 29 i 30 regulaminu Towarzystwa.
  10. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia lub takich, co do których obie strony się zgodziły na rozstrzygnięcie ich przez Zarząd Towarzystwa.
 7. Do reprezentowania Towarzystwa uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wskazany przez Zarząd jego członek.
 8. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Towarzystwa działających łącznie.
 9. Podejmowanie przez Zarząd Towarzystwa czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 10. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Komisja Rewizyjna Towarzystwa

 1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Zebranie Członków na kadencję współbieżną z kadencją Zarządu. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który organizuje jej działanie.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie gospodarki finansowej i stanu majątku Towarzystwa
  2. Wnioskowanie do Zarządu o Wstrzymywanie mocy uchwały podjętej przez Zarząd do czasu uzyskania satysfakcjonujących wyjaśnień Zarządu lub wycofania uchwały.
  3. Kontrola przestrzegania Regulaminu Towarzystwa i wykonywania uchwał Zebrania Członków przez Zarząd Towarzystwa
  4. Przedkładanie członkom Towarzystwa na co najmniej na tydzień przed Zebraniem Członków Towarzystwa sprawozdania zawierającego ocenę działalności Zarządu Towarzystwa w okresie jego kadencji oraz wniosku o udzielenie albo odmowę udzielenia Zarządowi Towarzystwa absolutorium za okres tej kadencji
  5. Przedkładanie Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji oraz wniosku o udzielenie jej absolutorium
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji.
 4. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dokonać wyboru następcy na tę funkcję spośród członków Towarzystwa. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu Komisji Rewizyjnej.

Finanse

 1. Towarzystwo uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, dotacji na zadania publiczne na podstawie stosownej umowy.
 2. Zarząd Towarzystwa przedkłada członkom Towarzystwa sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.
 3. Wraz ze sprawozdaniem za rok ubiegły Zarząd przedkłada projekt budżetu na rok bieżący
 4. Postanowienia szczególne


 5. Zmiany regulaminu dokonuje Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności nie mniej niż 1/5 członków Towarzystwa, a liczbowo nie mniej niż 7 osób
 6. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów wszystkich członków Towarzystwa. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa musi wskazać likwidatora oraz określić przeznaczenie pozostałego majątku Towarzystwa pod rygorem nieważności. 7.  tekst Regulaminu Towarzystwa Rodu Plewako w powyższym brzmieniu
   uchwalony został na Zebraniu Członków Towarzystwa
  w Warszawie
   w dniu 25 czerwca 2022 r.