Rodziny Złączone z Rodem Plewako
uprawnienia, zasady wnioskowania o wpis i publikowanie listy

Na podstawie punktu 11c Regulaminu Towarzystwa Rodu Plewako

(Prawo do członkostwa mają także ... członkowie rodzin złączonych
... z rodem Plewako pochodzeniem lub powinowactwem)

ustala się następujące regulacje dotyczące Rodzin Złączonych z Rodem Plewako:
 1. wnioskować o wpis powinien członek lub członkowie Towarzystwa Rodu Plewako należący do danej rodziny, ubiegający się o status rodziny złączonej,
  lub Zarząd Towarzystwa, w szczególności w przypadku rodzin nie reprezentowanych w Towarzystwie.
 2. wpis ma charakter formalny i dana rodzina umieszczana jest na liście Rodzin Złączonych, publikowanej w dziale Towarzystwo na www.plewako.pl
 3. członkami rodziny złączonej są osoby spokrewnione w linii męskiej w obrębie tej rodziny, czyli osoby między którymi można ustalić pokrewieństwo,
  nie zaś osoby o tym samym nazwisku, a nawet nazwisku i herbie
 4. w Genealogii pod patronatem Towarzystwa prowadzi się w miarę możliwości kompletną genealogię Rodziny Złączonej
 5. w miarę potrzeb Towarzystwo przydziela nowej Rodzinie Złączonej listę korespondencyjną o adresie typu rodzina@plewako.pl
 6. w miarę potrzeb Towarzystwo przydziela nowej Rodzinie Złączonej subdomenę rodzina.plewako.pl dla publikowania informacji o danej rodzinie
 7. rodziny krewnych członków Towarzystwa, dla których utworzone zostały wcześniej subdomeny typu rodzina.plewako.pl mogą uzyskać status Rodziny Złączonej
  w przypadku istnienia trwałej działalności, związanej z subdomeną, listą korespondencyjną lub udziałem w projekcie Genealogii Genetycznej Towarzystwa.
 8. Rodzina Złączona - jej poszczególni członkowie lub potomkowie również w liniach żeńskich, mogą korzystać z konta bankowego Towarzystwa
  – po zaakceptowaniu danej akcji przez władze Towarzystwa – na przeprowadzanie określonej zbiórki funduszy w postaci darowizn na określony cel zgodny z celami Towarzystwa, 
  np. zjazd rodziny, restaurację nagrobka rodzinnego, opłacenie badań z zakresu genealogii genetycznej, opłacenie zamówionych materiałów archiwalnych, itp.
opublikowano 16 sierpnia 2018 r.
wersja znowelizowana dn. 8 października 2022 r.

sporządził Stanisław Jan Plewako
Prezes Zarządu Towarzystwa Rodu Plewako