Uchwały VII Zjazdu Towarzystwa Rodu Plewako

Zasadnicza uchwała dotyczyła uchwalenia Regulaminu Towarzystwa Rodu Plewako,  po uwzględnieniu zmian wynikających z Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 19 listopada 2015 r., poz. 1923), i Regulamin został podpisany przez wszystkich członków Towarzystwa Rodu Plewako obecnych na Zjeździe w Brodnicy. Tekst uchwalonego brzmienia Regulaminu Towarzystwa został zamieszczony pod adresem: http://plewako.pl/towarzystwo/Regulamin_TRP.htm

Na podstawie uchwalonego Regulaminu  Zjazd  podjął kolejne cztery Uchwały:
Poniżej treść podjętych uchwał:

Uchwała VII Zjazdu Towarzystwa Rodu Plewako
z dnia 20 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Towarzystwa

Zjazd Towarzystwa wybiera Przewodniczącego Rady Towarzystwa w osobie Włodzimierza Plewako,
dotychczasowego Przewodniczącego Rady, zgodnie z pkt. 20 Regulaminu Towarzystwa.

podpisał: 
           Stanisław Jan Plewako
            Przewodniczący Obrad
           Prezes Towarzystwa

Uchwała VII Zjazdu Towarzystwa Rodu Plewako
z dnia 20 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru Zarządu Towarzystwa

Zjazd Towarzystwa wybiera Zarząd Towarzystwa w składzie jednoosobowym w osobie Stanisława Jana Plewako, prezesa tytularnego Towarzystwa, zgodnie z pkt. 19 Regulaminu Towarzystwa.
Jednocześnie zgodnie z pkt. 20 Regulaminu Towarzystwa wybiera Stanisława Jana Plewako Prezesem Zarządu Towarzystwa.
Zgodnie z pkt. 36 Regulaminu Towarzystwa zostaje zawieszony udział Stanisława Jana Plewako w Radzie Towarzystwa na czas kadencji w Zarządzie.

Włodzimierz Plewako
Przewodniczący Rady

Uchwała VII Zjazdu Towarzystwa Rodu Plewako
z dnia 20 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Towarzystwa
i jej Przewodniczącego

Zjazd Towarzystwa wybiera, zgodnie z pkt. 19 Regulaminu Towarzystwa, na kadencję trzyletnią, Komisję Rewizyjna w składzie:
1.    Romuald Giluń, Przewodniczący
2.    Teresa Plewako, członek,
3.    Łucja Wszeborowska, członek

Włodzimierz Plewako                                     Stanisław Jan Plewako
Przewodniczący Rady                                     Prezes Zarządu

Uchwała VII Zjazdu Towarzystwa Rodu Plewako
z dnia 20 sierpnia 2016 r.
w sprawie ponownego złożenia deklaracji członkowskich

Zjazd Towarzystwa postanawia, że w związku ze zmianą podstawy prawnej działania Towarzystwa (zmiana Ustawy i Regulaminu) członkowie Towarzystwa obowiązani są do złożenia ponownych deklaracji członkowskich do końca 2016 r., w których zawarta zostanie akceptacja Regulaminu Towarzystwa w brzmieniu uchwalonym na Zjeździe w Brodnicy. Nie złożenie deklaracji skutkuje nie umieszczeniem na liście członkowskiej.

Włodzimierz Plewako                                     Stanisław Jan Plewako
Przewodniczący Rady                                     Prezes Zarządu