Rada Towarzystwa Rodu Plewako

Uzupełniona przez kooptację, zgodnie z Regulaminem Towarzystwa, Rada Towarzystwa liczy obecnie 5 członków: 

Rozdział Regulaminu poświęcony Radzie Towarzystwa określa jej kompetencje:

Rada Towarzystwa

  1. Do koordynacji działalności Towarzystwa, przyjmowania do Towarzystwa osób wymienionych w punkcie 11 niniejszego regulaminu, badania zgodności z prawem i niniejszym regulaminem wpływających wniosków oraz przedkładania pod głosowanie projektów uchwał powołana jest Rada Towarzystwa .

  2. Rada Towarzystwa składa się z nie mniej niż 3 zamieszkałych w Polsce członków Towarzystwa i jest uzupełniana przez kooptację spośród przedstawicieli poszczególnych rodzin noszących nazwisko Plewako, wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego Rady.

  3. Pierwszy skład Rady Towarzystwa stanowili założyciele Towarzystwa.

  4. Rada Towarzystwa podejmuje uchwały na posiedzeniach lub korespondencyjnie, uchwały zapadają większością głosów.

  5. Każdą uchwałę Rady Towarzystwa uchylić może uchwała Towarzystwa, a każdy członek Towarzystwa może odwołać się od uchwały Rady Towarzystwa do Zjazdu Towarzystwa.

  6. Przedstawiciel reprezentujący Towarzystwo może powierzać na zasadzie pełnomocnictwa określone czynności innym członkom Rady Towarzystwa, lub za jej zgodą – innym członkom Towarzystwa.

 

Członkowie Rady Towarzystwa Rodu Plewako w ówczesnym składzie na zebraniu w Radońsku w 2007 r.:


od lewej: Włodzimierz Plewako (z Wrocławia), Stanisław-Gustaw Plewako (z Gdyni i Więcborka), Jerzy Plewako (ze Starogardu Gdańskiego),
Stanisław-Jan Plewako (z Warszawy, pełni funkcję Przestawiciela), śp. Wojciech Krzysztof Plewako (z Warszawy, zmarł 2-12-2016),
śp. Marian-Bronisław Plewako (z Płocka, zmarł 17-06-2009),  Zbigniew-Leszek Plewako (z Rzeszowa).

Aktualna lista członków Rady Towarzystwa

Zmarli członkowie Rady Towarzystwa