Muzealia
Archiwalia:

1582-05-18  Akta sądowe mińskie - poświadczenie szlachectwa Sebastiana Stanislawowicza Plewaki z Krzywicz Małych

1582-08-12  Akta sądowe mińskie - wzmiankowany jako świadek Piotr Stanislawowicz Plewaka z Krzywicz Małych

1582-09-04  Akta sądowe mińskie - wzmiankowany jako świadek Mikołaj Stanisławowicz Plewaka z Krzywicz Małych

1599-11-01  Granice dóbr Krzywicze Małe w odpisie książąt Sanguszków, właścicieli Hrabstwa Rakowskiego, wzmiankowani Plewakowie

1606-10-27  Intromisja do Małych Krzywicz Mikołaja Hlebowicza Jeśmana sprzedanych przez Mikołaja  i Barłomieja Plewaków.

1653-06-03  Nabycie Osowca przez Pawła Plewakę.

1665-10-03  Zapis Pawła Plewaki  ¼ majątku synowi Pawłowi prawdopodobnie w związku z jego ożenkiem

1674             Podymne z Osowca  opłacane przez Pawła Plewakę

1680-03-24  Nabycie majątku Sebastianowszczyzna w formie zastawu na lat trzy przez Pawła Dominika Plewakę 

1709-11-28  Testament  Joachima  Dominika Plewaki (zm. przed  1710-01-22)

1767-03-09  Akt nadania starostwa Kołoboryszki Stefanowi Plewace

1768-02-12  Inwentarz starostwa Kołoboryszki Stefana Plewaki

1774-07-12  Akt nadania majątku Bukontyszki w Księstwie Żmudzkim Stefanowi Plewace

1776-06-xx  Pozwy sądowe dotyczące majątku pojezuickiego Bukontyszki na Żmudzi

1783-03-10  Darowizna majątku Bukontyszki Stefana Plewaki na rzecz syna Kazimierza

1786-07-24  Darowizna sum zastawnych na majątek Poszyrwincie i kamienicę w Wilnie Regenta Trybunału Litewskiego Kazimierza Plewaki przez ks. Jankowskiego, jego wuja

1786-09-01  List Kazimierza Plewaki do rodziców w sprawie zapisu wuja prałata Jankowskiego i pretensji brata

1772-12-10  Umowa w sprawie dziedziczenia Niwek zawarta w Pińsku między braćmi Rafałem i Janem Plewakami 

1788-03-14  Testament Józefa Plewaki sporządzony i podpisany w Mińsku (odpis z kopii)

1788-06-27  Testament Rafała Plewaki podyktowany w folwarku Wielkie Pole koło Pierszaj 

1796-05-27  Testament Jana Plewaki podyktowany i podpisany w folwarku Kozielszczyzna w par. zasławskiej  

1800-12-07  Wywód Familijny przed Wileńską Deputacją Szlachecką, wypis na pergaminie z 1807-01-28

1804-03-30  akt wydzierżawienia na 3 lata majątku Busławicze w powiecie borysowskim 

1805-10-22  Umowa pożyczki udzielonej przez Józefa Plewakę, Klucznika Oniksztyńskiego, Szymonowi Erdmanowi, plenipotentowi Römerów.

1810-08-08  Aktykacja oświadczenia Kaspra Plewaki o jego wkładach finansowych na nabycie Hrabstwa Iwienieckiego w imieniu Kazimierza Plewaki

1811-01-22  List Jana Śniadeckiego, rektora  Uniwersytetu Wileńskiego z do Józefa Plewaki, (pod)klucznika oniksztyńskiego

1816-08-12  Spis rewizyjny mieszkańców miasteczka Iwieńca poddanych Jakuba Plewaki  

1822-01-13  Listy Józefa i Jakuba Plewaków do Zofii Potockiej w związku z pozwem Olędzkiego w sprawie Hrabstwa Iwienieckiego

1830-10-10  Granica majątku Rodziejewszczyzna Kazimierza Plewaki  z maj. Lucynka Alojzego Sielawy (po nim Wincentego Dunin-Marcinkiewicza) 

1912-07-06  Zaświadczenie z Heroldii w Petersburgu dla Mariana Plewako o przynależności do dziedzicznej szlachty guberni mińskiej